باشگاه مشتریان سالن زیبایی مریم

امتیازهای عضویت در باشگاه سالن زیبایی مریم

با  دريافت اين كارت الكترونيكي از تخفيفات ماهيانه كه سالن براي مشتريان وفادار خود در نظر گرفته بهرمند ميشويد كه از مبلغ ٢٠ تا ٥٠ هزار توماني ميباشد و درون كارت ها شارژ ميشود و تمامي اين مراحل ياد شده بصورت sms روي گوشي مشتريان ارسال ميشود كه در هر زمان از مبالغ داخل كارت و تخفيفات هديه آگاه خواهيد شد.